قلع و قمع ۳۶ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای جابان دماوند
قلع و قمع ۳۶ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای جابان دماوند
در این تغییر کاربری‌های غیر مجاز ۳۰ مورد دیوار کشی و ۶ مورد بنای کامل و نیمه کاره تخریب شد

در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و حفظ و حراست از اراضی کشاورزی در روستای جابان طی دستور قضایی با حضور مامورین گشت امور اراضی جهاد کشاورزی دماوند و عوامل انتظامی ۳۶ مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تخریب شد.
در این تغییر کاربری‌های غیر مجاز ۳۰ مورد دیوار کشی و ۶ مورد بنای کامل و نیمه کاره تخریب شد.
در این عملیات تخریب انجام شده در مجموع بیش از ۹ هکتار از زمین‌های مرغوب کشاورزی دماوند آزادسازی شد.