معدن منطقه دلیچایی دماوند براساس گزارش کارشناسان اداره محیط زیست هیچ‌گونه قلع و قمع درختچه‌ اُرس نداشت
معدن منطقه دلیچایی دماوند براساس گزارش کارشناسان اداره محیط زیست هیچ‌گونه قلع و قمع درختچه‌ اُرس نداشت
رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند اظهار داشت: معدنی که نزدیک دلیچایی در خاک سفید است و مجوز وزارت صمت را دارد.

👤محمد فریدی رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند اظهار داشت: معدنی که نزدیک دلیچایی در خاک سفید است و مجوز وزارت صمت را دارد و براساس آن فعالیت می‌کند با این حال دو کارشناس برای بازدید از آن به محل اعزام شدند.

🔹وی افزود: مکان مذکور رویشگاه ارس هست اما آنها براساس مشاهدات کارشناسان محیط زیست دماوند و گزارش مکتوبی که تهیه کرده‌اند هیچ ارسی قطع نشده است و نسبت به قطع درخت اقدامی نشده است.

🔸رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند گفت: ضایعات معدنی در مکان مشخص شده دپو می‌شود و براساس گزارش کارشناسان در زمان بازدید گزارشی از خلاف مقررات جاری به دستمان نرسیده است، همچنین هیچ آلودگی خاصی و قطع گونه ارس یا گونه‌های ممنوع‌القطع در زمان بازدید مشاهده نشده است.