هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرهای دماوند انتخاب شدند
هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرهای دماوند انتخاب شدند
هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرهای شهرستان دماوند در دومین سال ششمین دوره شورای اسلامی، انتخاب شدند

هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرهای شهرستان دماوند در دومین سال ششمین دوره شورای اسلامی، انتخاب شدند.

❇️وحید رضایی به عنوان رئیس شورای شهر دماوند انتخاب شد

همزمان با دومین سال فعالیت ششمین دوره شورای اسلامی شهر، اعضای شورای اسلامی شهر دماوند با برگزاری انتخابات، هیئت رئیسه جدید شورا را انتخاب کردند.

در این جلسه که با حضور همه اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد، با رای اکثریت اعضاء، وحید رضایی به عنوان رئیس، شاهرخ حاجی نایب رئیس و فاطمه مهرابی به‌ عنوان منشی شورای اسلامی شهر دماوند انتخاب شدند.

گفتنی است حسین آرمودیان مقدم و مهناز اکبری نیز بعنوان عضو شورای اسلامی شهر دماوند می باشند.

❇️هیئت رئیسه شورای ششم شهر کیلان برای دومین سال ابقا شد

نشست شورای اسلامی شهر کیلان با دستور کار تعیین هیئت رئیسه دوره ششم شورای اسلامی شهر برای سال دوم برگزار شد. براساس نتایج رأی گیری، پیمان آقاجان‌احمدی با ۵ رأی به سمت رئیس شورای اسلامی شهر کیلان انتخاب شد.

همچنین زمان‌الله قاسم‌قمی به عنوان نایب‌رئیس، قاسم شیخی به‌عنوان منشی اول و فرح خلیلی به‌عنوان منشی دوم هر کدام با ۵ رأی انتخاب شدند.

❇️انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی دوره ششم شهر آبسرد

در دومین سال فعالیت شورای اسلامی دوره ششم شهر آبسرد، طی جلسه ای انتخابات هیات رئیسه این شورا برگزار شد که بر اساس نتایج رای گیری خسرو همایونفر به‌عنوان رئیس و میثم بصیری به‌عنوان نایب رئیس و قاسم مرتضی قلی به‌عنوان منشی اول و هادی صفی خانی به‌عنوان منشی دوم انتخاب شدند.

❇️انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی دوره ششم شهر آبعلی

در دومین سال فعالیت شورای اسلامی دوره ششم شهر آبعلی طی جلسه ای انتخابات هیات رئیسه این شورا برگزار شد که بر اساس نتایج رای گیری محمدرضا شریف آهی به‌عنوان رئیس و مجید قربانی به‌عنوان نایب رئیس و میلاد کاظمی به‌عنوان منشی اول و حامد قربانی به‌عنوان منشی دوم انتخاب گردیدند.

❇️انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی دوره ششم شهر آبسرد

در دومین سال فعالیت شورای اسلامی دوره ششم شهر آبسرد، طی جلسه ای انتخابات هیات رئیسه این شورا برگزار شد که بر اساس نتایج رای گیری خسرو همایونفر به‌عنوان رئیس و میثم بصیری به‌عنوان نایب رئیس و قاسم مرتضی قلی به‌عنوان منشی اول و هادی صفی خانی به‌عنوان منشی دوم انتخاب شدند.

❇️انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی دوره ششم شهر آبعلی

در دومین سال فعالیت شورای اسلامی دوره ششم شهر آبعلی طی جلسه ای انتخابات هیات رئیسه این شورا برگزار شد که بر اساس نتایج رای گیری محمدرضا شریف آهی به‌عنوان رئیس و مجید قربانی به‌عنوان نایب رئیس و میلاد کاظمی به‌عنوان منشی اول و حامد قربانی به‌عنوان منشی دوم انتخاب گردیدند.