پیگیری دادستان شهرستان دماوند برای راه‌اندازی مجدد کارخانه آب معدنی رودافشان
پیگیری دادستان شهرستان دماوند برای راه‌اندازی مجدد کارخانه آب معدنی رودافشان
این نشست در راستای بازدید و اطلاع دادستان دماوند از توقف فعالیت کارخانه آبمعدنی به خصوص وصول مطالبات معوقات وام بانکی که منتهی به توقیف ملک و شروع روند اجرای مزایده، تشکیل شد.

نشست رفع موانع تولید خصوص کارخانه آب معدنی رودافشان دماوند از سوی محمدتقی‌ تقی‌زاده، دادستان شهرستان دماوند با حضور نماینده حقوقی بانک صنعت و معدن و مالک کارخانه آبمعدنی در دفتر دادستانی برگزار شد.

این نشست در راستای بازدید و اطلاع دادستان دماوند از توقف فعالیت کارخانه آبمعدنی به خصوص وصول مطالبات معوقات وام بانکی که منتهی به توقیف ملک و شروع روند اجرای مزایده، تشکیل شد.

در این نشست نسبت به بررسی راهکارهای حقوقی حل مشکلات مطروحه و رفع تنازعات فی مابین جهت راه‌اندازی مجدد کارخانه و ایجاد اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر و غیر مستقیم ۳۵۰ نفر برای تولید و توسعه اقتصادی اقدام گردید.

همچنین در این نشست مصوب شد که فرصت سه ماهه از سوی بانک و پذیرش در خواست استمهال مالک ارائه و تعهدی از سوی مالک جهت پرداخت معوقات بانکی و فعالیت مجدد کارخانه و ایجاد اشتغال و تولید در شهرستان صورت پذیرد.