چرا امتحانات پایه های نهم و دوازدهم باید حضوری برگزار شود؟
چرا امتحانات پایه های نهم و دوازدهم باید حضوری برگزار شود؟
آزمون این دوپایه تعیین کننده است و در آینده تحصیلی و شغلی دانش آموزان اثرگذار است.

وزیر آموزش و پرورش پاسخ می دهد:

آزمون این دوپایه تعیین کننده است و در آینده تحصیلی و شغلی دانش آموزان اثرگذار است.

اگر این آزمون ها از کیفیت مناسبی برخوردار نباشند و سوال ها و روش ها یکسان نباشد، ممکن است در حق برخی ها اجحاف شود.